Juridische kennisgeving en privacy

Kuijpers Cargo Service BV heeft de AVG-wetgeving verankerd binnen het interne beleid. KCS verwerkt persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van diensten van KCS of omdat u deze zelf heeft verstrekt aan ons.

De organisatie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens:

  • Kredietwaardigheidscheck van klanten (Bij Kuijpers Cargo Service BV  is het mogelijk om achteraf te betalen voor de diensten/producten die je koopt. Om dit mogelijk te maken en om ons tegen misbruik te beschermen, toetsen wij de kredietwaardigheid van de klant.  Dit doen wij door de noodzakelijke gegevens te verstrekken aan een kredietwaardigheidsbeoordelaar (ING-Comfin), die deze gegevens alleen voor dit doel mag gebruiken.
  • Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij er toestemming is van ouders/verzorgers. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Indien u in de veronderstelling bent dat er toch zonder toestemming gegevens zijn verzameld over een minderjarige neemt dan contact op met de AFV functionaris.  

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Kuijpers Cargo Service BV  bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Hierbij worden de wettelijke normen van de AVG-wetgeving in acht genomen.

Delen van persoonsgegevens met derden
Kuijpers Cargo Service BV deelt persoonsgegevens met verschillende derden indien dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonlijke gegevens. De organisatie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast verstrekt Kuijpers Cargo Service BV persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met uw nadrukkelijke toestemming.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Kuijpers Cargo Service BV  gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Kuijpers Cargo Service BV  gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kuijpers Cargo Service BV en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die KCS over u beschikt in een computerbestand naar u of een door u genoemde organisatie, te sturen. Neem hiervoor contact op met de AVG functionaris.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), het paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. U kunt binnen 2 weken antwoord verwachten op uw verzoek.

KCS wil u er tevens op wijzen dat de mogelijkheid bestaat om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
KCS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u desondanks de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op met onze AVG-functionaris.

AVG Functionaris:
Dhr. R. van Kerkom
r.vankerkom@kcs.eu
T +31(0)43 358 54 23